Sermayenin tek kuralı var, yağma ve talan!

Sermayenin tek kuralı var, yağma ve talan!

Madencilik ve Enerji alanlarındaki sermaye faaliyetleri doğal yaşama ve halk sağlığına kastediyor! 

Türkiye sermayenin yağma alanına dönmüş durumda. Yıllardır yer altı ve yer üstü her tür zenginliğimiz sermaye eli ile yağmalanıyor. Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ile başlayan bu süreç, kamu hizmetlerinin piyasaya açılması ile devam etti.

"Özel güzeldir", "Piyasa rekabet, rekabet gelişme ve kalitedir" gibi bir dizi zırvanın Türkiye’yi getirdiği yer içler acısıdır. Sermaye ülkenin yağması ve doğanın talanında neredeyse mutlak bir serbestlik elde etmiş durumda.

Ama belli ki sahip olduğu olanak ve imtiyazlar da yetmiyor, kamu ve doğayı gözeten her tür yasal ve hukuki yük ve sınırdan da kurtulmak istiyor.

Bunun örneklerinden biri ile daha karşı karşıyayız.

Ekim ayının başında AKP tarafından meclise sunulan torba yasa teklifi “Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi” başlığını taşıyordu. Geçtiğimiz hafta Meclis’te komisyondan da geçen bu torba yasa teklifi özet olarak “...yapılan değişiklikler ile maden, doğalgaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini temin etmek maksadı ile ihtiyaca yönelik düzenlemeler...” ifadeleri ile gerekçelendiriliyor. Detayında maden işletmeciliğinde ve enerji arz ve dağıtımında sermayenin daha serbest hareket edebilmesi ve daha fazla kâr olanakları elde edebilmesinin gözetildiği bir dizi düzenleme maddesi bulunuyor.

Bu düzenlemelerin pratik karşılığı, madencilik ve enerji arz alanında sermaye yatırım ve faaliyetlerinin daha az denetlenmesi, daha fazla kurallardan muaf kılınmaları, kamu kaynaklarının ve ülke zenginliklerinin daha fazla onlara tahsis edilmesi, iktidar organları sermayenin sorunlarını çözücü bir aparat olarak daha açıktan hareket eder hale gelmesi olacaktır.
Piyasacılık ve sermaye çıkarları bunu gerektirmektedir. AKP iktidarı bunun gereğini yerine getirmektedir.

Meclis gündemindeki “Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi” başlıklı torba yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir.

Bugün ülkemizin ve emekçi halkın ihtiyacı bu yasal düzenleme ve onun barındırdığı piyasacı anlayışın savundukları ile taban tabana zıttır.

Tüm temel sektörlerde olduğu gibi madencilik ve enerji alanı da derhal kamulaştırılmalı ve tüm arz ve dağıtım süreçleri emekçi halkın çıkarları gözetilecek şekilde kamu eli ve merkezi bir planlama doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi